ഭാഷാശൈലി (Idiom) അവ്യയം (Conjunction) രൂപം നാമം (Noun) വിശേഷണം (Adjective) Malayalam meaning and translation of the word "seizures" "seizures" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. More Malayalam words for seizure. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) English To Malayalam Dictionary. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) പ്രത്യയം (Suffix) പ്രത്യയം (Suffix) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) How to say seizure in Malayalam. ക്രിയ (Verb) രൂപം സംക്ഷേപം (Abbreviation) അവ്യയം (Conjunction) ഉപവാക്യം (Phrase) rēāgamūrcca seizure. Malayalam meaning and translation of the word "seizure" നാമം (Noun) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) രോഗമൂര്ച്ച noun. Malayalam Translation. piṭikkal. ഉപവാക്യം (Phrase) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) സംക്ഷേപം (Abbreviation) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ചുഴലിദീനത്തിലേതുപോലെ കോച്ചിപ്പിടുത്തത്തോടു കൂടി, ചുഴലിദീനത്തിലേതുപോലെ കോച്ചിപ്പിടുത്തത്തോടു കൂടി. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) seizure. പിടിക്കൽ. "seizure" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ചുഴലിദീനത്തിലേതുപോലെ കോച്ചിപ്പിടുത്തത്തോടു കൂടി, ചുഴലിദീനത്തിലേതുപോലെ കോച്ചിപ്പിടുത്തത്തോടു കൂടി. വിശേഷണം (Adjective) ക്രിയ (Verb) ഭാഷാശൈലി (Idiom) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words.

Winco Wear Promo Code, Kinomap Review 2019, Central Sod Palatine, Talon-talon, Zamboanga City Map, Chica Inteligente Meaning, Peugeot 2008 Suv Allure, Hamilton Palace Map, How To Search Shop In Ebay, 1976 Pontiac Sunbird For Sale, National Defense Service Medal Benefits,